• LG Optimus LG G5 LG G4 LG Google Nexus LG Spirit LG G2 Flex